Brännö Båtägare Förening

Historia 1979 – 2004

På nyåret 1979 fick Brännö Bys Skifteslag ett förslag från delägare att ordna båtupptagning med kran och båtuppläggning på samfälld mark på Brännö,
Ytterligare förslag framfördes och vid sin stämma
1979-03-17 beslutade Skifteslaget att tillsätta en kommitté med uppgift att studera de inkomna förslagen – Rolf Andersson (son till K.G. och Amy), sammankallande, Sven Benktander, Lennart Granström, Bo Olsson och
Hans-Olof Rörberg.

Kommittén lämnade en grundlig rapport, daterad 1979-05-23, till Skifteslagets Styrelse. Genom anslag på ön kallades till ett sammanträde den 16 juni i Brännögården. Detta möte beslöt tillsätta en interimsstyrelse med Rolf Andersson som ledare. Interimsstyrelsen kallade till konstituerande sammanträde den 20 juli.

På detta möte bildades BRÄNNÖ BÅTÄGARE FÖRENING - BBF.

Den 20 juli 1979 är därmed föreningens födelsedag. Rolf Andersson, som lett arbetet i interimsstyrelsen avgick och till ordförande valdes Ove Hellman.
Det beslöts att BBF skall vara en ideell förening; vi fastställde stadgar
(lätt ändrade under åren som gått) och bestämde årsavgiften till 25: - kr.

Skifteslagets Styrelse uppdrog åt BBF att organisera och förvalta båt-uppläggning på samfälld mark. Detta uppdrag reglerades i ett arrendeavtal, vilket löpande förnyats.

Styrelsen hade bråda dagar och många viktiga frågor, anskaffning av truck, finansiering av denna, transportkärror, avröjning av planerade upplägg, ordningsregler, medlemsförteckning, etc. Det första Årsmötet med BBF hölls
den 22 september 1979.

En bättre begagnad truck inköptes och några vagnar byggdes. Den 6 oktober samlades styrelsen och andra båtägare i Husvik för röjning och grusning, etc.
I Lönndal, Pannevik, Räcket och Vassdal samlades även frivilliga för att ställa i ordning. Båtupptagningen med truck av större båtar kom igång, av mindre båtar
på traditionellt sätt med rullar.

Den 28 december 1979 avslutade Styrelsen året och såg att det fattades pengar, men det skulle ordna sig.

Under våren och sommaren 1980 var Styrelsen mycket aktiv.
Den verksamhetsberättelse, som delgavs årsmötet, sammanfattar det viktigaste. Årsavgiften höjdes till 40 kronor.

Under 1981 fortsatte försöken att få godkännande av uppläggning i Rödsten,
men det såg ut att bli svårt. Det blev heller aldrig godkänt.
Taxor och Ordningsregler reviderades.

Vid årsmötet 1982 avgick Ove Hellman och till ordförande valdes Lars Härneman, som 1995 efterträddes av Lars Engkvist. Sekreterare har t.o.m. säsongen 2003 / 04 varit Sven Benktander. Carl-Gösta Svenssons ansvar för kassan övertogs tidigt av hans hustru Stina Svensson. Hon avled hastigt och Ruth Andersson tog hand om kassan och valdes 1985 till kassaförvaltare. Hon efterträddes 1996 av
Barbro Kristensson. Truckförare har hela tiden varit Lennart Granström.

Ordningsregler och taxor har successivt förnyats; senaste revision 2002.

Under sina 25 år har Föreningen i stort sett levt ur hand i mun.

Investeringar i uppläggningsplatser, ramper, kärror , muddring och kaj i Husvik,m.m. har snabbt förbrukat medlen. Personliga lån och uppskjutna inbetalningar av arrendet har hållit BBF flytande.

Trucken, byggd 1957, inköpt 1979, används enbart i Husvik. Genom systematiskt och noggrant underhåll fungerar den bra. Lyftavgifterna har med god marginal överstigit kostnaderna. En ramp i betong underlättar upptagning med kärra, kapacitet 500 kg. Vatten och el är installerat.

En rejäl förbättring har genomförts i Lönndal de senaste åren. En ny ramp i betong har byggts och en kärra med kapacitet på 1 250 kg har anskaffats. Vatten och el är framdraget. Uppläggningen har utvidgats, avjämning och grusning pågår.

I Vassdal pågår bygge av en ny och bättre betongramp. Kärror för max 500 kg finns. Uppläggningen utvidgas. Sommarvatten finns.

Pannevik och Räcket har enklare ramper, kärror för 500 kg och mindre utrymme för uppläggning. De används enbart för små båtar.

Brännö Båtägare Förening har nu drygt 200 medlemmar. Vid avslutning av räkenskapsåret 2003/04 är Föreningen skuldfri och kommer nu att kunna bygga
upp en reservfond.

Brännö i augusti 2004

Sven Benktander


Nuvarande verksamhet

BBF:s roll och ändamål inom Brännö Bys Samfällighetsförening är enligt stadgarnas första paragraf att: arrendera och förvalta Brännö Bys Samfällighetsförenings
(BBS) samfällda mark för båtuppläggning.

- ordna och anvisa uppläggningsplatser.

- sörja för god ordning på uppläggningsplatserna.

- se till att det finns anordningar för upptagning och sjösättning.

- tillhandahålla truck för upptagning och sjösättning av större båtar.

Husvik har, förutom för Galärens roddbåtar, plats för 35 större segelbåtar och motorbåtar, som tas upp med trucken vid kajen. Den praktiska gränsen är max 3 ton och max 8 meters längd. Även vattendjupet, drygt 1,5 meter vid normalvatten är en begränsning. För upptagning och sjösättning reserveras lördagar, med början
kl. 08.30, från mitt i september till november, resp. april till början av juni.
Tiderna anslås på trucken.

För mindre båtar, kabinbåtar, styrpulpet, plastekor och liknande finns plats för
c:a 30 båtar; BBF:s kärra tar upp till 500 kg på betongramp. Vatten och el finns
och högtrycksspruta kan hyras.

Lönndal har en ny ramp och en kärra för max 1 250 kg. Uppläggningen har f. n. (2004) plats för c:a 30 båtar, kabinbåtasr, styrpulpet och liknande. Uppläggningen skall utvidgas. Vatten och el är framdraget.

Vassdal har en ny betongramp och kärror för 500 kg och plats för drygt 40 båtar, ekor, kabinbåtar, styrpulpet och liknande. Sommarvatten finns.

Pannevik och Räcket är mindre platser, med enklare ramper, kärror för 500 kg och begränsat utrymme med plats för c:a 20 mindre båtar var.