Taxor och ordningsregler för uppläggning i Vassdal

Brännö Båtägare Förening, BBF, arrenderar enligt uppdrag från Brännö Bys Samfällighetsförening samfälld mark och har ansvar för båtuppläggning i Vassdal. Denna båtuppläggning, inklusive användning av BBF:s utrustning, är reserverad för medlemmar i BBF. Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, eller skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, varvid den uteslutne förlorar sin rätt till båtuppläggningsplats.

 • Platshyra för en båt ingår i medlemsavgiften. Vid uppläggning av mer än en båt debiteras platshyra 100 kronor. Utöver medlemsavgiften, 250 kronor per år, debiteras för användning av BBF:s utrustning i Vassdal (kärror,  ramp, vatten och ström) för varje båt 400kr. Alltså är avgiften i Vassdal vid uppläggning av en båt 650 kronor per år.
 • Platshyra för kanoter och jollar 50 kr + medlemsavgift.
 • Båtar tas normalt upp tidigast 20 augusti och bör sjösättas senast till midsommar.
 • Omedelbart efter sjösättning skall pallningsvirke, lämpligen märkt med namn, stuvas undan på anvisad plats.
 • Uppläggning på sommaren kan tillåtas för båt eller vagn men skall begränsas till anvisad plats. Denna sommaruppläggning debiteras extra, 1000 kr.
 • Förflyttning av kvarstående båtar och pallningsmaterial debiteras 300 resp. 100kr.
 • Under tiden för vinteruppläggning skall båtarna vara väl (synligt) märkta med namn och telefonnummer.
 • Varje båtägare som nyttjar BBF's tjänster ansvarar för:

  • att respektera tidsgränserna för vinteruppläggning - undantag kan beviljas.
  • att väl vårda och med förnuft begagna BBF's utrustning, ej överlasta kärran, pumpa upp hjul om nödvändigt, ta bort tång och sjögräs efter användning av kärran, etc.
  • att hålla rent och snyggt samt att var och en tar själv hand om sitt avfall.
  • att vara försiktig med eldfarliga vätskor och ej förorena miljön.

Vid förfrågan vänd Dig till Hamnkapten
Tim Borg  tel. 031-973550

Regler fastställda i Augusti 2016.

OBS. Ståndrör och tappkran, som sätts upp av VA-verket debiteras per dag. För att hålla kostnaderna nere kommer vatten att tillhandahållas från valborgsmässohelgen till slutet av september.