Stadgar för BRÄNNÖ BÅTÄGARE FÖRENING 2004

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att:
- arrendera och förvalta Brännö Bys Samfällighetsförenings (BBS) samfällda mark för båtuppläggning,
- ordna och anvisa uppläggningsplatser,
- sörja för att en god ordning upprätthålls på uppläggningsplatserna
- se till att det finns anordningar för upptagning och sjösättning på respektive plats,
- tillhandahålla truck för upptagning och sjösättning av större båtar i Husvik.

§ 2 Medlemskap

Varje båtägare, som bor på Brännö, bofast eller på sommaren, samt delägare i BBS må bli medlem.

§ 3 Styrelse

Föreningens Styrelse skall ha sitt säte på Brännö. Styrelsen skall bestå av minst sju medlemmar, ordförande, sekreterare, kassör, truckförare samt representanter / ansvariga för
de aktuella uppläggningsplatserna, Husvik, Lönndal, Pannevik, Räcket och
Vassdal. Styrelsemedlem väljes på två år. Personliga suppleanter må utses.
Föreningens firma tecknas av Ordföranden och Kassören var för sig.
Det åligger Styrelsen att i alla avseenden verka för Föreningens ändamål enligt § 1:
- att förvalta Föreningens tillgångar och gemensamt ansvara härför,
- att genom representanterna för varje uppläggningsplats svara för ordning, städning och god miljö.

§ 4 Avgifter

Årsmötet fastställer årsavgift efter samråd med BBS’s Styrelse. Årsavgiften berättigar till vinteruppläggning av en mindre båt. Avgifter för upptagning och sjösättning med truck, plats för större båtar, m.m. fastställes av Styrelsen.

§ 5 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara 1 juli till 30 juni.

§ 6 Revision

Föreningen skall ha två revisorer, en av dessa utsedd av BBS’s Styrelse, samt en suppleant.

§ 7 Föreningsmöten

Kallelse till föreningsmöte skall utfärdas minst en vecka i förväg genom flera anslag på Brännö. Årsmötet skall hållas i augusti. Extra möte skall utlysas om minst 10 % av medlemmarna inkommer med motiverad begäran. Röstning sker öppet, då ej annat beslutats. Vid röstning gäller huvudtalet; ordföranden har utslagsröst.

§ 8 Årsmöte

Vid Föreningens årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Fråga om årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
4 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret samt kassarapport
5 Revisorernas berättelse
6 Fråga om ansvarsfrihet
7 Fastställande av årsavgift
8 Val av hälften av styrelsemedlemmarna samt eventuella suppleanter
9 Bekräftelse av BBS’s val av revisor samt val av en revisor och en suppleant

§ 9 Underhålls- och förnyelseplan

Styrelsen skall upprätta och årligen följa upp en underhålls- och förnyelseplan för att sköta underhållet av Föreningens egendom.
Besiktningar Styrelsen skall fortlöpande företa erforderliga besiktningar av Föreningens egendom och i den årliga verksamhetsberättelsen redogöra för kommande underhållsbehov och under året vidtagna åtgärder av större omfattning.

§ 10 Underhålls- och förnyelsefond
En fond skall bildas för det planerade underhållet och förnyelsen av Föreningens egendom. Med underhålls- och förnyelseplanen som underlag sker avsättning till Föreningens fond årligen.

§ 11 Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmötet genom beslut av 2/3 av de närvarande. I kallelse till årsmötet skall anges att stadgeändring skall behandlas.

§ 12 Upplösning
Upplösning av Föreningen kan ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet. Vid en upplösning skall Föreningens tillgångar tillfalla Brännö Bys Samfällighetsförening.