Taxor och ordningsregler för uppläggning i Husvik

Brännö Båtägare Förening, BBF, arrenderar enligt uppdrag från Brännö Bys Samfällighetsförening samfälld mark och har ansvar för båtuppläggning i Husvik. Denna båtuppläggning, inklusive användning av BBF:s utrustning, är reserverad för medlemmar i BBF. Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, eller skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, varvid den uteslutne förlorar sin rätt till båtuppläggningsplats.

 • Utöver medlemsavgiften, 250 kronor per år, debiteras för användning av BBF:s utrustning i Husvik (kärror, ramp, kommunalt vatten och elkraft) för varje båt 400kr. Alltså är grundavgiften i Husvik vid uppläggning av en båt 650 kronor per år.
 • Små båtar tas normalt upp tidigast 25 augusti och skall sjösättas senast 20:e juni. Tider för sjösättning och upptag med truck anslås på anslagstavlan i Husvik.
 • Vinteruppläggning av större båtar gäller från 15 september till 10 juni. Upptagning och sjösättning med truck sker normalt på lördagar enligt schema, som anslås på anslagstavlan. BBF har ansvarsförsäkring, men truckföraren kan vägra lyft om han ej anser sig kunna ta ansvar. För varje lyft och förflyttning gäller följande taxa:

  - för varje båt, stor som liten kr 1400
  - för av- och påmastning kr 400
 • Under tiden för vinteruppläggning skall båtarna vara väl synligt märkta med namn och telefonnummer.
 • Omedelbart efter sjösättning skall alltuppställningsmatrial så som pallningsvirke, vaggor, bockar och trailers tas hem.
 • Förflyttning av kvarstående båtar och borttransport av av ev. kvarlämnat uppställningsmatrial debiteras 500 resp. 300kr. ALLT KVARLÄMNAT UPPSTÄLLNINGSMATERIAL KÖRS BORT FÖR DESTRUKTION.

 

 • Platshyra för en mindre båt ingår i medlemsavgiften. Platshyra vid båtar större än 5 meter och vid fler än en båt debiteras:

                   - upp till 5.0 meter kr  100
                   - upp till 6.0 meter kr  200
                   - upp till 7.0 meter kr  300
                   - upp till 8.0 meter kr  400

 • Platshyra för kanoter och jollar 50 kr + medlemsavgift.

 

 • Små båtar som tas upp med kärra skall ställas på anvisad plats. OBS! Märks med namn och telefon. De stora båtar som tas upp med truck ställs i en inre rad på hamnplanen. Täckningen får där inte överstiga 3,0 meter över mark. De mindre båtarna ställs i två yttre rader med täckning högst får vara 2,5 meter. Truckföraren och hamnkaptenen ger anvisningar.
 • Uppläggning på sommaren kan tillåtas, och debiteras.  Denna sommaruppläggning kostar:
                    
  -  för liten båt upp till 5 meter eller båtkärra Kr 1000
  -  för större båt. kr 1500
 • Varje båtägare som nyttjar BBF's tjänster ansvarar för:

  • att respektera tidsgränserna för vinteruppläggning - undantag kan beviljas.
  • att väl vårda och med förnuft begagna BBF's utrustning, ej överlasta kärran, pumpa upp hjul om nödvändigt, ta bort tång och sjögräs efter användning av kärran, etc.
  • att hålla rent och snyggt samt att var och en tar själv hand om sitt avfall.
  • att vara försiktig med eldfarliga vätskor och ej förorena miljön.
  • att ej blockera passagen mellan inre och yttre raderna, denna passage är brandgata.

 

Vid förfrågan vänd Dig till Hamnkapten Janne Nyman
E-post: mosevikarn@gmail.com
Tel: 031-971138

Regler fastställda i Augusti 2016.